Privacyverklaring

Als cliënt is het belangrijk om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens
omgaat.

Vanaf 1 januari 2021 vorm ik een duo praktijk met Marianne Jonasse, lactatiekundige IBCLC.
Als gevolg hiervan heeft zij inzage in mijn clientgegevens.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld
ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een
organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene
van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke
regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het doel van verslaglegging is:

  • registratie van de geleverde zorg;
  • naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te
    kunnen leveren;
  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
  • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

  • personalia/identificatiegegevens;
  • financiële en administratieve gegevens;
  • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

U heeft natuurlijk inzagerecht: het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te
zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de lactatiekundige IBCLC
verzoeken deze te wijzigen. De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en
personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben.

Contact met andere zorgverleners

Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil
sturen moet daarvoor om uw toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is
voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen
toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste
familie. Als cliënt dient u hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft
zich, gezien de aard van haar werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch
Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met
name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de
lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal
zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen
van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige
IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via
deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene
hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is
beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-
certificaat verplicht.
De sites die ik gebruik voor het inplannen van consulten en voor mijn administratie hebben
allen een SSL-certificaat

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn
zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van
persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.
Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook
onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te
melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten

Indien u van mening bent dat ik als lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw
gegevens omga of ben gegaan kunt u dit het beste eerst bij mij kenbaar maken. Mocht u een
klacht willen indienen verwijs ik u voor meer informatie over de klachtencommissie naar de
website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.

Bronnen

As of January 1, 2021 I form a dual practice with Marianne Jonasse, lactationconsultant
IBCLC. This means she has acces to my clientfiles.